Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPSISTUDIO.PL

z dnia 15.05.2015 r.

 

Sklep internetowy sklepsistudio.pl jest serwisem prowadzonym przez:

SI Studio Meble Biurowe Sylwia Paszek z siedzibą w Katowicach 40-145, ul. Józefowska 76, NIP 643-156-35-67, REGON 240881339 wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Adres pocztowy: SI Studio, ul. Józefowska 76, 40-145 Katowice

Adres e-mail: biuro@sistudio.pl

Numer telefonu: 32/ 204 53 53

 

§ 1

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez SI Studio Meble Biurowe Sylwia Paszek z siedzibą w Katowicach sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze sklepu internetowego sklepsistudio.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną. 

2. Sklep internetowy sklepsistudio.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie http://sklepsistudio.pl i umożliwia kupowanie drogą elektroniczną towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego za pomocą koszyka zamówień.

3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić dane związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Usługobiorcę, w celu utrzymania sesji, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorcy oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu sklepsistudio.pl.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/newslettera) znajdującego się na stronie sklepu.

5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązania przez każdą ze stron w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w pkt 6. 

6. Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie "newsletter" poprzez podanie Usługodawcy adresu e-mail, którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów.

7. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę należy spełniać minimalne wymagania techniczne, takie jak:

- Internet Explorer (wersja 7.0 lub nowsza z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies),

- Mozilla Firefox (wersja 3.0 lub nowsza z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies),

- rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

 

§ 2

Warunki sprzedaży

 

1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają wszystkie podatki typu VAT, cła.

2. Ceny towarów znajdujących się na stronie internetowej nie zawierają kosztów wysyłki. 

3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez Usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do Usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienie on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek w/w zmian w cennikach. 

4. Aby umowa sprzedaży mogła zostać zawarta w sposób prawidłowy, należy złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień. 

5. W celu potwierdzenia zamówienia kliknięcie w link aktywacyjny, zawarty w informacji mailowej przysłanej na adres e-mail kupującego.

6. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe dane z formularza wysyłkowego.

7. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie sklepu. W celu potwierdzenia rejestracji konieczne jest kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail użytkownika. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.

8. Sklep dostarcza Usługobiorcy w momencie wydania towaru fakturę VAT.  

 

§ 3 

Forma płatności

 

1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar wedle własnego wyboru:

- przelewem natychmiastowym w formie przedsprzedaży o pełnej wartości zamówienia, obsługiwanej przez Płatności Shoper. Ta forma płatności umożliwia także płatność kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

- przelewem w formie przedpłaty o pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy Usługodawcy: SI Studio Meble Biurowe Sylwia Paszek - Idea Bank 06 1950 0001 2006 0799 8506 0002.

- gotówką w punkcie odbiorów osobistych.

2. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób podczas składania zamówienia (w koszyku zamówień).

3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

 

§ 4 

Warunki dostawy

 

1. Zamówione towary dostarczane są kupującemu wedle jego wyboru:

- do siedziby firmy, gdzie kupujący ma możliwość odbioru osobistego.

- za pośrednictwem współpracującej z Usługodawcą firmą kurierską.

2. W formularzu zakupu jedyna możliwa opcja dostawy to "Odbiór osobisty". Przy składaniu zamówienia należy wybrać tę opcję niezależnie od ostatecznego wyboru dostawy. Aby wybrać opcję dostawy na wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej, należy skontaktować się ze sklepem w celu ustalenia kosztów wysyłki. Po ustaleniu warunków Usługodawca jasno określa warunki dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, które zostają wysłane do Usługobiorcy na wskazany adres mailowy.

3. Koszt dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej ponosi kupujący, chyba że podane jest inaczej w opisie warunków dostawy znajdującym się pod adresem http://sklepsistudio.pl/pl/i/Warunki-dostawy/3

4. Koszt dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej jest indywidualnie dostosowywany do każdego zamówienia w zależności od ilości produktów oraz miejsca dostarczenia. 

 

 § 5

Reklamacje konsumenckie

 

1. Sklep internetowy jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedawany towar ma wadę fizyczną. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem odpowiedzialności sprzedawcy, tj. okresem gwarancyjnym, którego czas trwania podany jest w sposób jasny na stronie http://sklepsistudio.pl/pl/i/Gwarancja/5, Usługobiorca jest zobowiązany do zawiadomienia sprzedawcy o zaistniałej sytuacji wedle wyboru:

- wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby sklepu.

- wysyłając zawiadomienie na adres e-mail.

3. Dla zawiadomień, o których mowa w pkt 2, Usługobiorca może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na papierze lub w formie wiadomości e-mail, gdzie wskazane zostaną co najmniej: 

- imię, nazwisko, adres zgłaszającego reklamację,

- określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar),

- dowód zakupu reklamowanego towaru, 

- opis niezgodności towaru i termin, w jakim wada została dostrzeżona,

- zdjęcie z widoczną niezgodnością,

- żądanie reklamującego, 

- datę wniesienia reklamacji, 

- podpis zgłaszającego reklamację,

- w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.

4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Usługodawca bez zwłoki przekazuje je producentowi, który na podstawie tego zgłoszenia rozpatruje reklamację. 

5. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone pozytywnie, Usługodawca za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiera od klienta wadliwy towar i wymienia uszkodzony element bądź dokonuje naprawy produktu lub też wymienia produkt na nowy. Przesyłka realizowana jest na koszt Usługodawcy. 

 

§ 6 

Zwrot towaru

 

1. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 dni od dnia wejścia w fizyczne posiadanie towaru bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów. Towar musi być oryginalnie zapakowany i nie nosić żadnych śladów użytkowania.

2. Przed upływem 14 dni Usługobiorca ma obowiązek poinformować Usługodawcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia, w której informuje on o swojej decyzji odstąpienia od umowy.

3. Sklep internetowy sklepsistudio.pl zwraca wszystkie kwoty otrzymane od Usługobiorcy w czasie do 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy, w tym kosztów dostawy towaru. Sprzedawca zwraca klientowi koszty dostarczenia towaru - koszty najtańszego zwykłego dostarczenia towaru. 

4. W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. Jeżeli sprzedawca odbiera towaru od klienta osobiście, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem.

6. Odesłany towar powinien być w stanie niezmienionym. Usługobiorca odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia, w którym wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik weszła w fizyczne posiadanie towaru oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towaru.

7. Sklep sklepsistudio.pl nie przewiduje prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów zawieranych na odległość w następujących przypadkach:

- o świadczeniu usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

- gdy przedmiotem świadczenia jest towar wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8. Zwrot foteli oraz krzeseł możliwy jest, jeżeli towar jest oryginalnie zapakowany - nie został rozpakowany i zmontowany (krzesło zmontowane uważane jest za towar używany).

 

 § 7

Polityka prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych jest SI Studio Meble Biurowe Sylwia Paszek z siedzibą w Katowicach 40-115, ul. Józefowska 91, NIP 643-156-35-67, REGON 240881339 wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Administrator danych, na podstawie stosowanych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innego podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z w/w Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych. 

3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego sklepsistudio.pl, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta oraz przesyłania na podany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter). 

4. Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. 

 

 § 8 

 Postanowienia końcowe

 

1. Informacje o produktach (ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. 

2. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę. 

3. W sprawach nieregulowanych przez regulamin zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeksu cywilnego.

4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają prawa osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży/o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem w/w zmian. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl